240 ΕΥΡΩ για κάθε καμπάνια

+ το κόστος τής καμπάνιας στη Google.

140 ΕΥΡΩ για κάθε μαμπάνια

+ το κόστος τής καμπάνιας για το FB.